Ochrana pred požiarmi pri zbere a skladovaní obilnín a objemových krmovín

Vážení občania,

letné obdobie sa vyznačuje okrem zvýšených teplôt daných prírodnými javmi tiež zvýšenou činnosťou poľnohospodárov pri žatve. Jedným z negatívnych faktorov, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje výsledky práce poľnohospodárov je aj vznik požiarov, či už pri dozrievaní úrody, zbere úrody a pozberových prácach, alebo aj pri uskladňovaní úrody. Najčastejšími príčinami týchto požiarov je nedbalosť a neopatrnosť dospelých pri spaľovaní slamy na riadkoch a plošnom vypaľovaní strnísk, resp. suchých porastov, ktoré je zákonom zakázané.

Pri činnostiach spojených so zberom obilnín, s ich pozberovou úpravu a so skladovaním objemových krmovín právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ plní požiadavky § 8 a fyzická osoba požiadavky § 31f vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a vykonáva okrem požiadaviek podľa osobitného predpisu tieto opatrenia:

 • zabezpečiť prednostný zber dozretých obilnín najmä pri železničných tratiach, pozemných komunikáciách a skládkach odpadov,
 • odsúvať pokosené obilie alebo slamu pri železničných tratiach do vzdialenosti najmenej 30 m od krajnej koľaje, medzi koľajami a uloženým obilím, alebo slamou okrem plodín s podsevom vytvoriť ochranný pás široký najmenej 10 m vo vzdialenosti 20 m od krajnej koľaje, pás skypriť a zbaviť ľahko zápalných látok,
 • zabezpečiť pri kombajnovom zbere obilnín na ploche väčšej ako 10 ha mobilnú akcieschopnú cisternu s vodou a traktor s pluhom, ktoré možno okamžite použiť,
 • vybavovať techniku na zber a stohovanie lapačmi iskier najmenej jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného typu a pri stohovaní zabezpečiť na okamžité použitie zásobu vody najmenej 500l,
 • zabezpečiť dostatočným množstvom hasiacich prostriedkov aj priestory na spracovanie a na skladovanie obilnín a objemových krmovín,
 • zabezpečiť a dodržiavať zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa,
 • udržiavať výrobné zariadenia a stroje na zber a spracovanie obilnín a objemových krmovín v určenom technickom stave, odstraňovať z nich a z priestorov, kde sú umiestnené, nánosy organického prachu, ak presiahnu hrúbku, po ktorej sa môže šíriť požiar.

Hasiči Vám vážení spoluobčania ponúkajú niekoľko úprimných rád, aby ste predišli nebezpečenstvu vzniku požiarov, najmä:

 • nefajčite pri kosení, žatve, zvážaní a skladaní obilia a nemanipulujte pri tom s otvoreným ohňom,
 • nedovoľte deťom hry v blízkosti stohov obilia či slamy a prísne zakročte pri zistení zápaliek u detí,
 • dbajte na zabezpečenie miest výmlatu, stohovania alebo skladovania vždy potrebnou zásobou vody a iných vecných prostriedkov na uhasenie vzniknutého požiaru,
 • dbajte na údržbu žatevnej techniky, ako aj techniky pri spracúvaní a skladovaní úrody v súlade s pokynmi výrobcu,
 • dbajte na trvalé sledovanie neprimeraného zahrievania najmä skladovaného sena, aby vplyvom jeho biologickej teploty nedošlo k jeho samovznieteniu, ak zistíte takýto stav, treba seno ihneď rozhádzať a na voľnom priestranstve dosušiť, ak vznikne požiar, snažte sa ho v zárodku uhasiť.

Vznik požiaru je potrebné ihneď ohlásiť hasičským jednotkám Hasičského a záchranného zboru SR na telefónne číslo 150 alebo na tiesňovú linku Integrovaného záchranného systému s telefónnym číslom 112. V našej obci sú dve ohlasovne požiarov, na obecnom úrade v úradných hodinách a non-stop služba je na vrátnici miestneho poľnohospodárskeho družstva. Taktiež môžte požiar hlásiť veliteľovi DHZ Imeľ na číslo 0904 233 628.

Usilujte sa pri týchto spomínaných prácach poznať nebezpečenstvo požiaru a odstraňovať v zárodku jeho príčiny.

 

Komentáre